บาคาร่าออนไลน์ จองวัคซีน moderna รพ. สมิติเวช 12 ก.ค. 10 โมง ขั้นตอนและลิงก์จอง

บาคาร่าออนไลน์ จองวัคซีน moderna รพ. สมิติเวช 12 ก.ค. 10 โมง ขั้นตอนและลิงก์จอง

บาคาร่าออนไลน์ จองวัคซีน moderna รพ. สมิติเวช เริ่ม 12 ก.ค. 10 โมงเช้า ขั้นตอนและลิงก์จอง ราคาเข็มละ 1,650 บาท ไม่รวมค่าแพทย์ คืบหน้าการจองวัคซีนโควิด วัคซีนทางเลือก Moderna (โมเดอร์นา) ล่าสุดวันนี้ 12 ก.ค. 2564 โรงพยาบาลสมิติเวช (Samitivej) เปิดให้ลงทะเบียนจองวัควีทางเลือก Moderna ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนยอดจองกว่าวัคซีนจะเต็ม

รพ.พญาไท ปิดจองวัคซีน Moderna หลังเปิดจองผ่าน Shopee ไม่นาน

โควิดวันนี้ 12 ก.ค. ยังหนัก ติดเชื้อเพิ่ม 8,656 ดับ 80 ศพ ทุกข้อสงสัย สรุปไว้ที่นี่แล้ว มาตรการ ‘ล็อกดาวน์’ 10 จังหวัด เริ่ม 12 ก.ค. โรงพยาบาลคาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการวัคซีนได้ไตรมาสที่ 4/2564 ที่รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีนครินทร์ และจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง sms ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้

ราคาวัคซีน Moderna ที่จองกับโรงพยาบาลสมิติเวช

ราคาวัคซีน 1,650 บาทต่อเข็ม รวมค่ายา ค่าประกันการฉีดวัคซีน ค่าฉีด ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนรับวัคซีน

การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด ระบบจ่ายเงินจะปิดอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ชำระเงินครบเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ทางรพ.ได้รับการจัดสรร

การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน

หลังชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ขอคืนเงิน หรือ ขอโอนสิทธิ์ ยกเว้นรพ.ไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้กับท่านได้

หากท่านไม่ได้รับวัคซีนในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่านเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มในครั้งถัดไป รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการจองวัควีน Moderna กับโรงพยาบาลสมิติเวช 

1. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ใส่รหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบการจองวัคซีน

2. เลือกสาขาที่รับบริการ และเลือกจำนวนวัคซีนที่ต้องการ ชื่อและนามสกุลจะขึ้นในระบบอัตโนมัติ ตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาล

3. สามารถจองวัคซีนเพิ่มได้สูงสุด 10 ท่าน โดยจะต้องกรอก ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละท่านที่ต้องการจอง (กรุณาเตรียมข้อมูลให้พร้อม)

4.การชำระเงินสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์การเงินของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท/สมิติเวช ศรีนครินทร์ (ในกรณีที่ต้องการชำระเงินที่โรงพยาบาลฯ ทุกรายชื่อที่ทำการจองวัคซีน ต้องมีประวัติ การรักษากับโรงพยาบาลหรือสามารถทำประวัติใหม่โดยนำบัตรประชาชนหรือสำเนา บัตรประชาชนมาลงทะเบียนที่เวชระเบียนก่อนการชำระเงิน)

โอนเงินตามหมายเลขบัญชีที่ระบุให้ การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น เนื่องจากวัคซีน มีจำนวนจำกัด หากมีผู้จองครบเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะปิดไม่สามารถชำระเงินได้ และการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน

เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความยืนยันจำนวนวัคซีนที่ท่านทำรายการสำเร็จ ภายใน 7 วัน หลังชำระเงิน

เริ่มแล้ว วันแรก 12 ก.ค. มาตรการล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

สตาร์ทวันแรก มาตรการ ล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 6 จังหวัด และ 4 จังหวัดภาคใต้ พาไปตรวจเช็กมาตรการทั้งหมดและข้อปฏิบัติที่ควรรู้กันอีกครั้ง หลังจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์เสียใหม่

โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการขั้นสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย บาคาร่าออนไลน์