เหตุการณ์โดยเจตนา

เหตุการณ์โดยเจตนา

เหตุการณ์โดยเจตนาคือการกระทำหรือการคุกคามที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารอันตรายโดยเจตนาเพื่อก่อให้เกิดอันตราย สารอันตราย ได้แก่ สารเคมี สารชีวภาพ และวัสดุรังสี เหตุการณ์โดยเจตนาครอบคลุมเจตนาและผลที่ตามมาทางสาธารณสุขในวงกว้าง อาจเป็นเพียงเล็กน้อย เช่น ปนเปื้อนตัวอย่าผลิตภัณฑ์/อาหารเพื่อรีดไถเงินจากผู้ค้าปลีก นอกจากนี้ยังสามารถเป็นปริมาณมาก เช่น การจงใจปล่อยวัสดุชีวภาพ เคมี หรือนิวเคลียร์โดยผู้ก่อการร้ายเพื่อฆ่าหรือทำร้ายมนุษย์หรือสัตว์ ปนเปื้อนอาหารหรือน้ำ หรือทำลายพืชผลหรือทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง อาชญากรใช้สารเคมีที่ระเบิดได้ 

ติดไฟได้ และเป็นพิษในการโจมตีโดยเจตนา

 โดยมักใช้ระบบขนส่งเป็นเป้าหมายหลัก ในกรณีของความขัดแย้งหรือสงคราม โรงงานเคมีหรือนิวเคลียร์สามารถถูกกำหนดเป้าหมายโดยจงใจด้วยผลที่ตามมาอย่างใหญ่หลวงหากได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย เหตุการณ์โดยเจตนาอาจเป็นการระบาดของโรคติดเชื้อโดยเจตนาภายในชุมชน 

การพัฒนา การผลิต และการใช้อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อผู้ที่ต้องการใช้อาวุธเหล่านี้รวมถึงผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ การใช้งานหรือการใช้งานที่ถูกคุกคามทำให้รัฐบาลต้องพยายามป้องกันการใช้งานดังกล่าวและเตรียมแผนรับมือ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฉุกเฉินระดับชาติและแผนสาธารณสุขที่มีอยู่

อุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี และบาดเจ็บมากถึง 50 ล้านคน

มติดังกล่าวเรียกร้องให้มียุทธศาสตร์และแผนระดับชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เปราะบางที่สุดบนท้องถนน ซึ่งรวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ คิดทบทวนนโยบายการขนส่งและนำรูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนมาใช้ เช่น การเดิน การขี่จักรยาน และการขนส่งสาธารณะ

ขอให้สำนักเลขาธิการองค์การอนามัยโลกดำเนินการต่อไป

เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาเป้าหมายการดำเนินงานระดับโลกโดยสมัครใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและกลไกการให้บริการ นอกจากนี้ยังขอให้องค์การอนามัยโลกช่วยประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงการดูแลการบาดเจ็บและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และอำนวยความสะดวกในการเตรียมงานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 4 ในเดือนพฤษภาคม 2560

โภชนาการ

ผู้ได้รับมอบหมายมีมติ 2 ข้อเกี่ยวกับโภชนาการ ข้อแรก จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อทศวรรษแห่งปฏิบัติการด้านโภชนาการของสหประชาชาติที่เพิ่งเปิดตัวตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568 เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ กำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นทางการเงินที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงอาหารของผู้คน และรายงานกลับมาอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับนโยบายและการลงทุนเหล่านั้น

องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติชี้นำและดำเนินโครงการโภชนาการแห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนกลไกการติดตามและการรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ WHO และ FAO ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผน และรักษาฐานข้อมูลการเข้าถึงแบบเปิดของข้อผูกพันสำหรับความรับผิดชอบสาธารณะ

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์